Quick Search Adv. Search

Journal of Electronic Science and Technology, JEST

ISSN: 1674-862X

Frequency: 4 issues/year

Links
Current Issue
Cover

2019 Vol. 17 (3): 0-0 [Abstract] ( 2 ) HTML ( ) | PDF ( 8616 KB )  ( 88 )

Contents

2019 Vol. 17 (3): 0-0 [Abstract] ( 1 ) HTML ( ) | PDF ( 81 KB )  ( 27 )

Special Section on Quantum Information Processing
Hai-Zhi Song

2019 Vol. 17 (3): 193-194 [Abstract] ( 4 ) HTML ( ) | PDF ( 109 KB )  ( 118 )

Wei-Shao Huang, Wei Zhang, Yi-Dong Huang

2019 Vol. 17 (3): 195-203 [Abstract] ( 3 ) HTML ( ) | PDF ( 713 KB )  ( 143 )

Cheng-Jie Ding, You-Ying Rong, Yu Chen, Xiu-Liang Chen, E Wu

2019 Vol. 17 (3): 204-212 [Abstract] ( 1 ) HTML ( ) | PDF ( 6419 KB )  ( 138 )

Alekha Parimal Bhatt, Anand Sharma

2019 Vol. 17 (3): 213-220 [Abstract] ( 1 ) HTML ( ) | PDF ( 2148 KB )  ( 153 )

Hai-Zhi Song, Wei Zhang, Li-Bo Yu, Zhiming M. Wang

2019 Vol. 17 (3): 221-230 [Abstract] ( 1 ) HTML ( ) | PDF ( 1073 KB )  ( 109 )

Special Section on Cooperative Communications: Strategies, Control, and Security
Ching-Kan Lo, Hsing-Chung Chen, Pei-Yuan Lee, Ming-Chou Ku, Lidia Ogiela, Cheng-Hung Chuang

2019 Vol. 17 (3): 231-241 [Abstract] ( 1 ) HTML ( ) | PDF ( 1872 KB )  ( 105 )

Hui-Kai Su, Jian-Ting Pan, Kim-Joan Chen, Marek R. Ogiela, Hsing-Chung Chen

2019 Vol. 17 (3): 242-251 [Abstract] ( 1 ) HTML ( ) | PDF ( 731 KB )  ( 82 )

Yung-Fa Huang, Jyu-Wei Wang

2019 Vol. 17 (3): 252-259 [Abstract] ( 0 ) HTML ( ) | PDF ( 743 KB )  ( 106 )

Regular Papers
Xue-Yan Li, Hui-Li Wang, Pertti Saariluoma, Guang-Hui Zhang, Yong-Jie Zhu, Chi Zhang, Feng-Yu Cong, Tapani Ristaniemi

2019 Vol. 17 (3): 260-277 [Abstract] ( 0 ) HTML ( ) | PDF ( 1066 KB )  ( 91 )

Lei He, Feng-Jin Xiao

2019 Vol. 17 (3): 278-288 [Abstract] ( 2 ) HTML ( ) | PDF ( 3404 KB )  ( 107 )